събота, 22 декември 2007 г.

Лакота и древното Тенгрианство


От Уакан Танка, Великата Тайна, идва всяка Сила. Уакан Танка шаманът получава мъдрост и уме­нията да лекува, както и да прави амулети. Ние зна­ем, че всички лековити растения са дадени от Уа­кан Танка - затова те са свещени. По същата причи­на и бизоните са свещени - защото и те са дар от Уа­кан Танка. Великата Тайна е осигурила хората с хра­на, облекло, дала им е всичко, за да живеят добре. На човешките същества е дадено и познанието как да използват тези дарове - как да намират свеще­ните лечебни растения, как да ловуват бизони, как да постигнат мъдростта. Всичко идва от Уакан Тан­ка, всичко."

Маза Бласка, Плоското Желязо (късния XIX в.) - лакота


„Сега съм стар и сляп - не виждам нещата от този свят. Но когато Светлината дойде от Горния свят, тя озарява сърцето ми и аз проглеждам, защото Око­то на сърцето вижда всичко. Сърцето е светилище, чийто център е мястото, в което обитава Великата Тайна. Това е и Окото, с което Великата Тайна вижда всичко и с което ние виждаме Великата Тайна. Ако сърцето не е чисто, Великата Тайна не може да бъ­де видяна. Ако човек умре в такова невежество, не­говата душа не може да се върне веднага при Вели­ката Тайна, защото трябва да бъде пречистена, като броди по света. За да познаваш центъра на сърцето, където обитава Великата Тайна, трябва да си чист и добър и да живееш по начина, по който ни е научи­ла Великата Тайна. Чистият човек побира в сърцето си цялата Вселена."

Хехака Сапа, Черният Елен (1863-1950) - лакота


„О, Велик Дух, чийто глас чувам във ветровете,

аз идвам при теб като едно от многото твои деца.

Нуждая се от твоята сила и от твоята мъдрост.

Направи ме силен, но не за да властвам

над братята си,

а за да мога да се боря с най-големия си враг -

този в мен самия."

Вождът Дан Джордж или Гесуанут Слахут,

Водната Гръмотевица (1899-1981),

лечител, духовен наставник, поет, есеист и актьор - салиш


Прататко, Велика Тайна,

смили се над мен, за да може моят народ да живее!

Митакуйе оясин (Всички са мои роднини).

Молитва при Танц на Слънцето - пакопт

Не съпоставяй собствения си духовен опит с нечий друГ. Не сравнявай себе си с книгите - винаги ще изглеждаш малък. Колкото повече следваш вътреш­ния си глас - този тих глас, - толкова повече ще на­учиш и ще израснеш по свой собствен начин.

Понякога чуваш глас, понякога чувстваш или осъ­знаваш нещо. Различни хора ще те учат - поняко­га жени, понякога мъже. Може би това ще бъде ед­на нова песен. Ако я чуеш и почувстваш, това ще ти даде дълбоко познание, на което трябва да се до­вериш. Ако си искрен в това, което правиш, разби­рането ти за свещените неща ще се разраства и затвърждава.

Трябва да следваш този вътрешен глас, дори да е в про­тиворечие с очакванията на другите, дори да е точно обратното на това, което те правят или казват."

Уоунийе Уаще Уин, Жената Която Живее По Добър Начин,

съвременна индианска лечителка и духовна наставница - лакотаИзначалните правила, които са дадени на нашия народ от Създателя, са всъщност законите на При­родата. Те ни учат, че всичко съществуващо е част от Свещения кръг на Живота."

Професор Орен Лайънс,

съвременен индиански духовен водач, учен, политик и художник - ирокези

„Земята и аз сме едно. Земята и аз мислим по един и същ начин. Земята е майка на всички хора и затова всички хора по Земята трябва да имат равни права. По-скоро реките ще потекат към изворите си, от­колкото роденият свободен да бъде доволен, ако го затворят и му откажат свободата да отиде там, къ­дето желае."

Джоузеф или Хинматон Ялаткит, Отекващият В Планините Гръм (1830-1904) - не персе

Човешкото отношение към Природата е от огромно значение. Като уважаваме нашия зрим, материален свят, ние показваме своето уважение и към онзи ис­тински свят, който не можем да видим."

Томас Жълтата Опашка

(1903-1993), традиционен лечител, духовен наставник и церемониален водач на Танца на Слънцето - кроу„Земята отправя апел към човешкия род да и помог­не... Чистият дух трябва да пребъде във всяка час­тица - във всяка река, всяка долина, в назъбените планини, в неподвижните езера; те всички викат за помощ, притиснати от постоянното човешко жела­ние за изгода."

Вайн Делория,

съвременен писател, публицист, културолог и философ - накота

„Земята те чува. Небето и планините те виждат. Ако успееш да повярваш в това, ще доживееш до ста­рини."

Анонимно

(ранния XX в.) - пуисеньо

„Всяка стъпка върху Земята трябва да бъде молитва. Ако осъзнаете това, ще вървите по свещен начин."

Шармейн Бялото Лице,

съвременна традиционалистка - лакота


Всяко човешко същество има свещен дълг да бди за здравето на нашата Майка-Земя, защото от нея произтича целият живот. За да осъществим тази за­дача, ние трябва да победим врага, който се намира във всеки от нас. Трябва да започнем от самите се­бе си. Трябва да заживеем в хармония с природния свят и да осъзнаем, че свръхексплоатацията му ще доведе до нашето самоунищожение. Не можем по­вече да жертваме благоденствието на бъдещите по­коления заради днешната жажда за печалба."

Леон Шенандоа

(1915-1996), вожд Тадодахо

(водач на Съвета на избраниците на Шестте племена) и духовен наставник - ирокези

Земята, върху която стоя, не е обикновена земя - тя е прах
от плътта и костите на моите деди. Земята е моята кръв и кръвта на моите мъртви предшественици. Тя е моят живот и моята смърт."

Кърли или Ашишише, Враната (1859-1923) - кроу

Земята ни е всичко за нас... Ще ви кажа едно от нещата, заради които сме толкова привързани към нея. Ние помним, че нашите деди купиха тази зе­мя за вечни времена, защото платиха за нея с жи­вота си."

Кумок' куивиокта, Дървеният Крак (1858-1940) - шайени

„Старите индианци учеха, че е погрешно да се изко­ренява каквото и да е, което расте от земята. То мо­же да бъде отрязано, но не и изкоренено. Дървета­та и тревите имат души. Ако на някой индианец му се наложеше да откъсне растение, той го правеше с молитва да му бъде простено, като обясняваше за­що растението му е необходимо."

Кумок' куивиокта,

Дървеният Крак (1858-1940) - шайени


1 коментар:

Dari каза...

Здравейте и от мен. Аз като жена, ще наблегна на още една мъдрост, която е насочена от мъж-лакота към мъжете. Те не трябва да я забравят и постоянно да ги съпътства:
"Хубаво е в разцвета на нашата мъжка сила да се отнасяме добре с жените, защото на техните ръце лежим и в началото, и в края на нашия живот"

Шунка Блока, Мъжкото Куче(1838-1937)-лакота